Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Wraking en klachten

16.2 Klachten

Bij de gerechten kunnen klachten worden ingediend over een gedraging van een medewerker van het gerecht of over de bedrijfsvoering van het gerecht. Over de inhoud van een uitspraak van een rechter of een beslissing van een rechter tijdens de behandeling van de zaak, kan niet worden geklaagd. Daar kan alleen een hogere rechter over oordelen. De klachtenprocedure zou anders een verkapt rechtsmiddel worden en daar is de klachtenprocedure niet voor bedoeld.

In 2015 zijn 2079 klachten ingediend bij de gerechten. In 2014 en 2013 werden 2.070 respectievelijk 1.794 klachten ingediend. Het aantal in 2015 ingediende klachten is zo goed als gelijk gebleven aan het aantal in 2014 ingediende klachten.

Er wordt geklaagd over het niet (tijdig of juist) reageren op verzoeken om informatie, het niet op de hoogte stellen van uitstel van een uitspraak, zittingsplanning (lange wachttijden, herhaald uitstellen zitting), het niet ontvangen van stukken/oproepingen en de late verzending van de uitspraak.

Enkele klachten zien op het onjuist anonimiseren van een uitspraak of een concept uitspraak die zich in het ter inzage liggende dossier bevond, het niet toezenden van een proces verbaal of de onjuistheid van het proces verbaal en het onzorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie en slechte bereikbaarheid van de (griffies) van de gerechten.

Er is geklaagd over de bejegening door rechters en medewerkers van de gerechten. Daardoor voelen mensen zich niet serieus genomen. De klachten over rechters gaan over vooringenomenheid, partijdigheid en gebrek aan professionaliteit. Verder worden genoemd het gevoel gedwongen akkoord te gaan met een schikking en de behandeling van een kort geding en de bodemzaak door dezelfde rechter.

Over griffiers, administratief medewerkers en bodes is ook geklaagd. Deze klachten liggen voor het merendeel in de communicatiesfeer.

Bijna een derde van het aantal klachten betreft de inhoud van een uitspraak dan wel procedurele beslissingen door rechter. Ruim een tiende van de klachten betreft de bejegening door rechters en medewerkers van de gerechten. De tijdsduur en de administratieve fouten betreffen ieder afzonderlijk 16 en 17 procent van de klachten. Bijna de helft van het aantal klachten komt niet voor inhoudelijke behandeling in aanmerking. Opvallend is van de wel inhoudelijk behandelde klachten de percentages gegrond en ongegrond bijna gelijk zijn en wel 22,5 en 23,5 procent.

Zowel gegrond als ongegrond verklaarde klachten hebben bij de gerechten geleid tot het nemen van verbetermaatregelen. In een eerder stadium maken van een betere inschatting van de uitspraak termijn zodat partijen niet steeds met uitstel worden geconfronteerd, zoals het bespreken van de klachten met de betrokken medewerkers om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, het aanpassen van de werkprocessen (verbeteren telefonische bereikbaarheid, reageren op informatieverzoeken, een betere aanduiding dat het dossier geheime informatie bevat, extra inzet personeel, het nog eens onder de aandacht brengen van de procedure bij personeel en het aanpassen van standaardbrieven.

Tabel 32: In 2015 ingediende klachten naar onderwerp

Onderwerpaantal%
Bejegening22411%
Rechterlijke beslissingen62130%
Tijdsduur procedures33716%
Administratieve fouten35517%
Overige54226%
Totaal2079100%


Tabel 33: In 2015 afgehandelde klachten naar soort afdoening

Soort afdoeningaantal%%
Niet inhoudelijk behandeld102249%100%*
Niet bevoegd (ex art. 2 Klachtenregeling)30214%30%
Niet-ontvankelijk (ex art. 2 Klachtenregeling)46122%45%
Niet-ontvankelijk (overig)613%6%
Buiten behandeling gelaten (ex art. 7 Klachtenregeling)774%7%
Schikking of intrekking1216%12%
    
Inhoudelijk behandeld104451%100%**
Ongegrond47923.5%46%
Gegrond46022.5%44%
Geen oordeel1055%10%
Totaal2066100%100%
* Percentages van het totaal aantal niet inhoudelijk behandelde klachten
** Percentages van het totaal aantal inhoudelijk behandelde klachten

 

Aantal (afgehandelde) klachten en afdoening

jaartotaal aantal klachtenniet in behandeling genomengegrondongegrondGeen oordeel
200583243553%11914%24429%344%
2006niet bekend        
200796247750%18219%27228%313%
2008105650848%20019%30729%414%
2009112255850%19718%31228%494%
2010117762753%20818%29725%454%
2011138466048%26419%40029%604%
2012137470451%26619%32424%806%
2013177292852%37521%40823%614%
20141969110656%41221%37019%814%
20152066102249%46022.5%47923.5%1055%