Jaarverslag 2015

2015: Versterken van de basis

 

Kwaliteit

Kwaliteit van rechtspraak is een veelomvattend begrip. De Rechtspraak ontplooide in 2015 veel activiteiten die onder dit begrip vallen.

In nauw overleg met advocatuur, bedrijfsleven en ministeries stelde de Rechtspraak het plan op voor het Netherlands Commercial Court (NCC). Bedrijven maken in contracten steeds vaker de afspraak in geval van conflict het geschil voor te leggen aan speciale handelsgerechten, vooral het Commercial Court in Londen. Handelsgeschillen worden steeds minder voorgelegd aan Nederlandse gerechten. Om verdere afkalving te voorkomen, wordt met het NCC een speciale voorziening in het leven geroepen. Dit is goed voor de Nederlandse economie – zo’n voorziening draagt bij aan het economisch verkeer en vestigingsklimaat. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bereidt de noodzakelijke wetgeving voor. Dit is nodig, onder meer om straks in het Engels te kunnen procederen.

Op het gebied van rechtspraak zelf, werd in 2015 hard gewerkt aan de zogenoemde professionele standaarden in alle rechtsgebieden. Rechters leggen in deze standaarden expliciet vast wat de minimumnormen zijn voor goede rechtspraak: hoeveel juridische ondersteuning is bij het doen van zaken nodig, waar moet een vonnis aan voldoen en hoeveel tijd is nodig om kennis actueel te houden? De standaarden borgen de rechterlijke kwaliteit. Uitgangspunt is steeds dat er recht wordt gedaan aan de individuele rechtzoekende. Hij/zij moet zich gehoord en geholpen voelen. Professionele standaarden zijn niet statisch: ze bewegen mee met veranderende maatschappelijke en vakinhoudelijke eisen.

Een graadmeter voor kwaliteit is ook wat partijen in de rechtszaal vinden van het optreden van de rechters en hoe zij de ontvangst door de bodes ervaren. De rechtbanken Den Haag en Noord-Holland vroegen in 2015 online feedback aan procespartijen. Deze onderzoeken zijn een aanvulling op het rechtspraakbrede, onafhankelijke Klantwaarderingsonderzoek. De resultaten van dit periodieke onderzoek werden in het voorjaar van 2015 opgeleverd. Ruim 3.400 rechtzoekenden en 3.500 professionals deden aan dit onderzoek mee. Gerechten gebruiken de resultaten van de onderzoeken om hun prestaties verder te verbeteren. De uitkomsten zijn ook meegenomen in het MJP.

In 2015 is gestart met het project Organisatie van Kennis. Met dit project ontwikkelt de Rechtspraak een digitale kennisinfrastructuur. De bedoeling is kennisnetwerken te ontwikkelen die toegankelijk zijn voor iedereen die de kennis nodig heeft, dat de kennis altijd actueel en volledig is en dat die plaats- en tijdonafhankelijk kan worden ingezien. In het digitale tijdperk worden dergelijke kennisnetwerken steeds belangrijker. Het project Organisatie van Kennis is een langlopend project en sluit aan bij KEI.