Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

Kwaliteitsnormen

Kwaliteitsnormen

Binnen de Rechtspraak gelden kwaliteitsnormen voor:

  • Permanente educatie. De norm is gemiddeld 30 opleidingsuren per jaar, c.q. een minimum van 90 uren verspreid over een termijn van drie jaar. Dit geldt voor iedere raadsheer, rechter en juridisch medewerker.
  • Goede bewijsmotivering (promis). De norm is dat minimaal 50 procent van de meervoudige uitspraken in strafzaken, inclusief megazaken, volgens de Promismethode wordt afgedaan. De norm is van toepassing in het rechtsgebied straf van de rechtbanken en gerechtshoven.
  • Doorlooptijden. Er zijn termijnen vastgesteld per sector per zaakstype waarbinnen een normpercentage van het totaal aantal zaken moet zijn afgedaan.
  • Aantal meervoudige afdoeningen (MK). Er zijn per rechtsgebied minimum percentages vastgesteld voor de meervoudige afdoening van zaken (verhouding EK/MK).
  • Reflectie. Iedere raadsheer en rechter neemt volgens de norm jaarlijks deel aan een intervisie- en/of reflectietraject. De norm is ook van toepassing op de juridisch medewerkers in de rechtbanken.

De in het Meerjarenplan rechtspraak aangekondigde nieuwe manier van besturen kent twee met elkaar samenhangende bewegingen, te weten 1) minder bureaucratie en 2) vergroten van de professionele ruimte. Het kwaliteitssysteem wordt aangepast op de nieuwe sturingsfilosofie. In het licht van die nieuwe visie zullen de landelijke kwaliteitsnormen mogelijk worden herzien. Tot die tijd blijven de huidige kwaliteitsnormen van kracht. De Rechtspraak geeft prioriteit aan het behalen van de normen op permanente educatie, goede bewijsmotivering en doorlooptijden. De normen voor reflectie en aantal MK worden gemonitord. In de volgende paragrafen wordt een overzicht van de realisatie op de normen (excl. Doorlooptijden) weergegeven.