Jaarverslag 2015

2015 in Cijfers

 

Mediation

Tabel 29: Mediations 2006-2015

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aantal verwijzingen naar mediation 2133 3354 3708 4183 4311 3067 2716 3152 3010 2918
Aantal gestarte mediations 1943 3062 3317 3850 3937 2740 2429 2827 2642 2435
Aantal afgeronde mediations 1297 2495 3203 3212 3605 2948 2508 2580 2524 2417
Percentage met volledige of gedeeltelijke overeenstemming 61% 57% 59% 58% 57% 56% 54% 56% 59% 60%*


Tabel 30: Mediation naar rechtsgebied 2015

  Aantal verwijzingen naar mediation Aantal gestarte mediations Aantal afgeronde mediations Percentage met gehele of gedeeltelijke overeenstemming
Rechtbanken 2920 2435 2417 59%
Kantonzaken 82 64 75 37%
Handelszaken 178 158 140 43%
Familiezaken 2054 1792 1847 59%
Bestuurszaken belasting 7 7 15 77%
Bestuurszaken algemeen, incl vk 58 47 56 55%
Overige (incl strafrecht) 539 367 284 82%
Gerechtshoven + CBb+ CRvB 2 0 0 -
Totaal 2922 2435 2417 59%

Het aantal verwijzingen naar mediation is in 2015 wat afgenomen ten opzichte van 2014, te weten met zo’n 3%. Een mogelijke oorzaak hiervoor ligt in het gegeven, dat partijen steeds vaker voor mediation kiezen vóórdat ze hun conflict aan een rechter voorleggen.

In de sectoren Bestuur algemeen, Bestuur belasting en Kanton wordt relatief weinig verwezen naar mediation. Ook in de Familiesector was sprake van een daling, maar hier wordt toch nog altijd veruit het vaakst voor mediation gekozen: de familiezaken vormen zo’n 70 procent van het totale aantal mediations.

Het aantal verwijzingen in de categorie ‘Overig’ (waarin met name Strafzaken geteld worden) blijft enorm stijgen: van 329 in 2014 naar 539 in 2015, een toename van bijna 64 procent. Daarnaast is er in het afgelopen jaar ook in Handelszaken meer verwezen dan in de voorgaande drie jaren.

Veruit de meeste mediations hadden betrekking op de categorie ‘Ouderschapsplan/verblijfplaats/gezag en omgang’ (1358 zaken). Daarna volgt de categorie ‘(Wijziging) Alimentatie’ (385 zaken) en vervolgens een aantal categorieën, die betrekking hebben op Strafzaken. Bij elkaar opgeteld is er in 518 Strafzaken verwezen naar mediation, waarmee de Strafzaken nu een aandeel van bijna 18 procent in het totale aantal verwijzingen hebben.

Bijna 63 procent van alle verwijzingen wordt ter zitting door de rechter gedaan. Toch is, ondanks de invoering van regiezittingen, nog altijd ruim 37 procent van de mediations het gevolg van een ander verwijzingsvoorstel (bijvoorbeeld van het Openbaar Ministerie: 12 procent) of start de mediation naar aanleiding van een brief (8 procent) of een zogenoemde ‘pre-mediation’ (9 procent) dan wel op eigen initiatief van partijen (5 procent).

Het belangrijkste argument voor de rechter om de zaak naar een mediator te verwijzen (67 procent) is het feit dat partijen in de toekomst met elkaar verder moeten. Ook de gedachte, dat een rechterlijke uitspraak geen echte oplossing biedt voor het conflict, wordt regelmatig als reden genoemd (27 procent).

Voor de deelnemende partijen zijn het advies van de rechter (43 procent), de relatie met de wederpartij (20 procent) en de verwachting, dat mediation een betere oplossing zal bieden dan een uitspraak van de rechter (11 procent) de meest genoemde redenen om voor mediation te kiezen.

Ruim 83 procent van alle verwijzingen (landelijk) leidde ook daadwerkelijk tot de start van een mediation. Dat percentage is wat lager dan de voorgaande jaren.

Het aantal afgeronde mediations hield in 2015 min of meer gelijke tred met het aantal gestarte mediations: een verschil van 18 zaken (2417 resp. 2435).

Het percentage van het aantal mediations, dat met volledige of gedeeltelijke over­eenstemming werd afgesloten, is voor het derde achtereenvolgende jaar gestegen (+1 procent) en ligt nu voor alle sectoren samen op 60 procent (volledige overeenstemming 50 procent, gedeeltelijke overeenstemming 10 procent).

Weliswaar was er in de sectoren Kanton (-15 procent), Bestuur Belasting (-11 procent) en Handel (-4 procent) sprake van een daling van dat percentage, maar omdat er in die sectoren relatief weinig verwezen (en dus ook weinig afgerond) wordt, heeft dit relatief weinig invloed op het totale percentage.

De stijging is vooral te danken aan een toename van 8 procent bij afgeronde mediations in Strafzaken, een categorie die een steeds groter aandeel in het totale aantal mediations krijgt. Bij Bestuur Algemeen was sprake van een lichte stijging (+1 procent) en bij Familie was het percentage dat met volledige of gedeeltelijke overeenstemming werd afgesloten gelijk aan vorig jaar (59 procent).